FV elektráreň pre domácnosti

Fotovoltická elektráreň pre domácnosti.

Energickú nezávislosť pre domácnosti

Energia zo slnka.

V súčasnosti asi ani neexistuje domácnosť, ktorá by si dokázala predstaviť čo i len na mesiac ostať bez elektrickej energie. Elektrická energia sa stala najdôležitejšou súčasťou v bežnom živote ľudí. Využívame ju denne takmer sústavne a stala sa doslova nevyhnutnou zložkou života každého človeka. Či už v práci alebo v domácnosti svietime ňou, varíme, pečieme, ohrievame, kúrime, zapíname PC, pozeráme TV, nabíjame mobilné telefóny, žehlíme, perieme…

solarny system

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností! Možnosť využiť energiu zo slnka, ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!! Taktiež je tu možnosť vďaka štátnemu výkupu navýšiť rozpočet rodinného rozpočtu predajom prebytkov tejto ekologickej energie!

Spotreba el. energie aj v najbežnejšej nenáročnej domácnosti ja naozaj veľká a aj jej cena a tá ako všetci dobre vieme neustále rastie. V mnohých prípadoch aj 2 x za rok!

Popis pre systém Grid on – pripojený na sieť:

Fotovoltické panely môžu byť umiestnené buď na šikmej, alebo rovnej streche domu. Fotovoltické panely pospájané do fotovoltického systému produkujú jednosmerné napätie, ktoré je cez RH DC rozvádzač FV systému s istením privádzané do meniča napätia.
V meniči sa transformuje na klasické sieťové napätie a zasa, kvôli bezpečnosti, cez FV RH AC rozvádzač s istením privedené do hlavného domového rozvádzača RHD.
V RHD je pripojená verejné distribučná siete z ER rozvádzača, ktorý musí byť umiestnení na hranici pozemku.

Grid off

Systémy grid off – čiže nepripojené na verejnú rozvodnú sieť alebo aj tzv. ostrovné systémy. Ide o FV systém plne nezávislí na akejkoľvek externej prípojky el. energie. Obsahuje pole výkonných solárnych batérií schopných uskladniť obrovské množstvo el. energie a produkovať ju práve vtedy, keď je nedostatok slnečného žiarenia, t.j. v noci ráno večer, alebo pri extrémne zlých podmienkach počasia. Taktiež je možné pri ňom čerpať štátnu podporu v podobe doplatku od DS. Hlavnou výhodu tohto systému je úplná energetická samostatnosť a nezávislosti na vývoji trhu s el. energiou!!!

Štandardný systém pre domácnosť Grid on – pripojený na sieť

solarny system dom

Referencie solárne systemy

SOLÁRNE SYSTÉMY

Montážna činnosť – solárne elektrárne

Montážny tým našich zamestnancov je schopný sám realizovať všetky pozemné a strešné inštalácie.
Máme skúsených odborníkov, ktorí zrealizovali celkom cca 20,5 MW fotovotaických elektrární.

Naši montážnici a elektrikári sú vyškolení a majú bohaté skúsenosti vo fotovoltike.

Sledujeme trendy vo fotovoltike a prispôsobuje sa im veľmi rýchlo.

Naša firma pracuje len s kvalitnými technológiami pre fotovoltiku ako sú spolocčnosti:
fotovoltaické panely Kyocera solar
ameri solar
HILTI logo

Conergy germany-kvalitné fotovltaické systémy
fotovoltaické sma meniče

yingli

delta meniče

Danfoss slovensko logo

pre inštalácie na strechách i na pozemnú inštaláciu.

Vedúci jednotlivých týmov sú vedení k správnej komunikácii so zákazníkmi tak, aby sa snažíli vždy výjst maximálne v ústrety.

Referencie fotovoltických systémov na domoch, firmách…

http://hpower.sk/referencie-fotovoltickych-elektrani/

Referencie ČR, SR a EU

Fotovoltaické elektrárne – rodinné domy a solárne parky

Zelená domácnostiam

Dotácie na panely.

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Inštalácie je možné realizovať od 30.10.2023. Žiadosti o poukážku bude možné v novom informačnom systéme registrovať v prvom štvrťroku 2024, kedy budú vydané aj prvé poukážky. Pozrite si harmonogram projektu.

Zelená domácnostiam.

Základné podmienky podpory pre rodinné domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá

Malým zariadením v rodinných domoch je zariadenie

 • na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW
 • na výrobu tepla v budove pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie maximálne do výkonu 1 MW

 

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Veterná turbína 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2000 € 575 €/kW 2 300 €
Kotol na biomasu 100 €/kW 1 500 €
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

O projekte

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.

Inštalácie sú umožnené od 30.10.2023, poukážky sa budú vydávať v 1. štvrťroku 2024

Poskytovanie pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi Všeobecnými podmienkami podpory, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023. Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie podporovaných zariadení, nie je nutné čakať na vydanie poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém, zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Tisícky podporovaných zariadení

Finančné príspevky bude možné využiť na inštaláciu zariadení, ktoré splnia technické a environmentálne požiadavky a budú uvedené v zozname oprávnených zariadení v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky. Registrácia zariadení prebieha od augusta 2023. Zoznam zariadení SIEA priebežne dopĺňa. Aktuálne je zaevidovaných vyše 2900 oprávnených zariadení.

Registrácia zhotoviteľov je otvorená

Inštalácie podporované z Projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečovať zhotovitelia, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok. Výzvu na registráciu oprávnených zhotoviteľov SIEA zverejnila 30.10.2023. Zoznam oprávnených zhotoviteľov bude zverejnený čoskoro, následne bude priebežne aktualizovaný.

Cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov

Projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko súčasťou v opatrenia 2.2.3 zameraného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a s tým súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

V rokoch 2015 – 2023 bolo podporených takmer 60 000 inštalácií

Nový projekt Zelená domácnostiam nadväzuje na prvé tri úspešné národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vďaka európskej a štátnej podpore bolo doteraz nainštalovaných v slovenských domácnostiach takmer 60 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pri kúpe zariadení využili poukážky v hodnote 124,5 miliónov eur. Celkový inštalovaný výkon podporených zariadení prekročil 460 MW. Domácnosti si mohli vybrať z viac ako 5 000 konkrétnych typov zariadení, ktoré spĺňali požadované technické požiadavky. Na projektoch sa podieľalo vyše 1700 oprávnených zhotoviteľov. Podrobné informácie o podpore poskytovanej v rámci končiaceho programového obdobia sú dostupné na pôvodnej stránke projektu Zelená domácnostiam 2015 – 2023.