Nová generácia batérií pre fotovoltaiku.

Nová generácia batérií: Vynález Čecha nadchol čínskeho miliardára

Vynálezca Ján Procházka urobil vďaka superbatérii dobré meno nielen svojej rodnej Českej republike, ale jeho nápad možno označiť za revolučný. Batéria, ktorú vymyslel, môže byť významná pre niektoré odvetvia.

Energetika či automobilový priemysel. Práve tieto dve odvetvia čaká nová budúcnosť vďaka batérii a technológii HE3DA. Táto technológia podľa svojho popisu optimalizuje vlastnosti nanomateriálov a umožňuje väčšiu hrúbku elektród. S tým sú spojené výhodné konštrukčné riešenia.

Inšpiráciu získal v Amerika, výroba bude v Česku

Technológia vedie k vyššej bezpečnosti lítiového akumulátora a k širokej škále nových technických riešení, pričom projekt tvrdí, že také technické a ekonomické parametre sa doposiaľ ešte nepodarilo dosiahnuť. HE3DA využíva vysokú rýchlosť nabíjania a vybíjania nanomateriálov a tak posúva hranice technických možností lítiovej batérie vpred. Preto sa môže označiť za revolučný vynález alebo batériu budúcnosti.

Poďme sa však pozrieť bližšie na to, aké je jej konkrétne využitie. V oblasti energetiky sa vraj dá hovoriť o masovom využití. „Parametre článkov a celého batériového systému môžu byť nastavené podľa zákazníckych špecifikácií či podľa potrieb daného segmentu,“uvádza sa na stránke projektu. V rámci automobilového priemyslu prináša HE3DA alternatívu olovených autobatérií. Vo vývoji elektromobility by sa dokonca dalo hovoriť o poriadnom skoku. „Hneď ako budú výrobcovia automobilov pripravení ich využiť, HE3DA je schopná dodávať tieto batérie s rozmermi a váhou dnešných olovených akumulátorov, teda bez nutnosti zmeny dizajnu karosérie,“ sľubuje spoločnosť.

Tieto batérie sa navyše vyznačujú unikátnym systémom vnútorného chladenia, čiže predchádzajú napríklad prehriatiu. Spoločnosť si verí aj smerom do budúcna, pretože sa chce venovať batériovým špeciálom, ktoré posunú možnosti ešte ďalej, a to napríklad do odvetví letectva či kozmonautiky.

Čech Ján Procházka pôsobil v minulosti v USA, kde sa zaoberal vývojom technológie výroby a praktickým vývojom nanomateriálov na báze anorganických oxidov. Práve vtedy ho zaujala možnosť využitia lítiových nanomateriálov, ako aj potenciál vyvinúť priestorové elektródy. Svojím projektom zaujal aj čínskeho miliardára Chu Jüan-pina, ktorý chce podľa českého serveru Hybrid, investovať do technológie spoločnosti 100 miliónov eur v dvoch etapách. Prvá továreň má vyrásť neďaleko Ostravy.

Zdroj: http://www.dobrenoviny.sk

Zelená domácnostiam

Dotácie na panely.

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Inštalácie je možné realizovať od 30.10.2023. Žiadosti o poukážku bude možné v novom informačnom systéme registrovať v prvom štvrťroku 2024, kedy budú vydané aj prvé poukážky. Pozrite si harmonogram projektu.

Zelená domácnostiam.

Základné podmienky podpory pre rodinné domy

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE sú

 • fotovoltické panely
 • veterné turbíny
 • slnečné kolektory
 • kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet NOVÉ
 • tepelné čerpadlá

Malým zariadením v rodinných domoch je zariadenie

 • na výrobu elektriny s výkonom do 10,8 kW
 • na výrobu tepla v budove pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickými osobami na bývanie maximálne do výkonu 1 MW

 

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt NOVÉ

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Základné sadzby a maximálne príspevky
Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.
Základné sadzby bez zvýhodnenia Zvýhodnenie +15 % *
Sadzba €/kW Maximálny príspevok Sadzba €/kW Maximálny príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Veterná turbína 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2000 € 575 €/kW 2 300 €
Kotol na biomasu 100 €/kW 1 500 €
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá. (článok E, odsek 6 všeobecných podmienok)

O projekte

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú v rokoch 2023 až 2029 podporované inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Nový národný projekt, ktorý administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Vlastníci rodinných a bytových domov vo všetkých regiónoch Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja sa budú môcť znovu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a veterných turbín.

Inštalácie sú umožnené od 30.10.2023, poukážky sa budú vydávať v 1. štvrťroku 2024

Poskytovanie pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi Všeobecnými podmienkami podpory, ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023. Od tohto dátumu je možné realizovať inštalácie podporovaných zariadení, nie je nutné čakať na vydanie poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém, zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Tisícky podporovaných zariadení

Finančné príspevky bude možné využiť na inštaláciu zariadení, ktoré splnia technické a environmentálne požiadavky a budú uvedené v zozname oprávnených zariadení v čase podávania žiadosti o preplatenie poukážky. Registrácia zariadení prebieha od augusta 2023. Zoznam zariadení SIEA priebežne dopĺňa. Aktuálne je zaevidovaných vyše 2900 oprávnených zariadení.

Registrácia zhotoviteľov je otvorená

Inštalácie podporované z Projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečovať zhotovitelia, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok. Výzvu na registráciu oprávnených zhotoviteľov SIEA zverejnila 30.10.2023. Zoznam oprávnených zhotoviteľov bude zverejnený čoskoro, následne bude priebežne aktualizovaný.

Cieľom je znižovanie emisií skleníkových plynov

Projekt Zelená domácnostiam je v Programe Slovensko súčasťou v opatrenia 2.2.3 zameraného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a s tým súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

V rokoch 2015 – 2023 bolo podporených takmer 60 000 inštalácií

Nový projekt Zelená domácnostiam nadväzuje na prvé tri úspešné národné projekty Zelená domácnostiam, ktoré boli v rokoch 2015 až 2023 financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vďaka európskej a štátnej podpore bolo doteraz nainštalovaných v slovenských domácnostiach takmer 60 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti pri kúpe zariadení využili poukážky v hodnote 124,5 miliónov eur. Celkový inštalovaný výkon podporených zariadení prekročil 460 MW. Domácnosti si mohli vybrať z viac ako 5 000 konkrétnych typov zariadení, ktoré spĺňali požadované technické požiadavky. Na projektoch sa podieľalo vyše 1700 oprávnených zhotoviteľov. Podrobné informácie o podpore poskytovanej v rámci končiaceho programového obdobia sú dostupné na pôvodnej stránke projektu Zelená domácnostiam 2015 – 2023.