Štátna podpora na solárne systémy – zelená domácnostiam.

Fotovoltické panely

  • Podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
  • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  • Pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
  • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
  • Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
  • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

Príspevok od 500 € do 4025 €

Príspevok do 575 € na jeden byt