Základné Otázky a odpovede, FAQ

Základné Otázky a odpovede, FAQ

FAQ- Často kladené otázky

Za aký čas distribučná spoločnosť vydá stanovisko k žiadosti o pripojenie resp. žiadosti o rezervovanú kapacitu pre malý zdroj?

Distribučná spoločnosť má zo zákona vydať stanovisko do 10 dní.

Ako dlho trvá realizácia fotovoltaickéj elektrárne na dom?
Samotná montáž FVZ na rodinných domoch trvá 3-4 dni(samozrejme záleží o aký výkon, plochu atd. ide). Kompletná elektráreň však môže byť spustená až po kompletnej admin činnosti čo trvá cca 1 mesiac.

Ako dlho trvá kompletná realizácia od úvodného poradenstva až po výroby elektriny z Vašej FVE?

Čas za ktorý je FVZ zrealizovaná je závislá lehotami jednotlivých žiadostí a zmlúv(distribučná spoločnost, URSO, orgány štátnej správy …) Zvyčajne je to 1 mesiac po začatí realizácie diela.

 

Aký je rozdiel medzi „fotovoltaika“ a „fotovoltika“?

Rozdiel medzi týmito dvoma pojmami nie je žiadny, oba pojmy v slovenčine sú správne, len v bežnej praxi sa viac používa pojem fotovoltaika z anglického „photovoltaics“.

Vyrába moja FVE aj keď je zamračené a slnko nesvieti?

Fotovoltaika funguje aj pri nepriamom slnečnom žiarení, to znamená, že aj ked je zamračené, elektráreň vyrába tiež, samozrejme o niečo menej ako pri bezoblačnom počasí. Elektrina sa teda vyrába aj keď slnko nesvieti priamo na panely.

Aké odolné sú fotovoltaické Panely?
Nemôže dážď alebo krúpy poškodiť fotovoltaický panel?

Odolnosť FV modulov sa testuje rôznymi spôsobmi v laboratóriách tak, aby bola zabezpečená ich odolnosť aj v pomerne extrémnych podmienkach. Napr. na panel sa vystrelí 10 ladových guličiek o rýchlosti 83 km/hod, do rohu, priamo na spojenia medzi bunkami a podobne. Ide teda o naozaj pevný materiál. Samozrejme musí ísť o kvalitné panely od renomovaných výrobcov s ktorými spolupracuje HPOWER SK.

Aká je životnosť fotovoltaického panelu?

Životnosť fotovoltaického panelu je uvádzaná na 30 rokov, môže to byť však oveľa viac so súčasnou technológiou.
Všetky nami dodávané solárne panely majú minimálne 10 rokov záruka na výrobné vady.

Toleranciu výkonu: 0 / + 2,5 %
Záruka výkonu:
Nie menej než  92 % nominálneho výkonu po 12 rokoch
80 % nominálneho výkonu po 25 rokoch

Z čoho sa skladá fotovoltaická elektráren?

Napr. štandardný systém pre domácnosť Grid on

– fotovoltaická elektráren, ktorá je pripojená do distribučnej siete sa skladá z:

-fotovoltaické moduly (FV panely)

– Spojovací materiál(konektory MC4,)

-kabeláž pre jednosmerný prúd (DC solar kábel)

-hlavný vypínač jednosmerného prúdu

-menič napätia AC-DC (inverter, alebo striedač)

-rozvádzač AC RH FVZ + istenia a ochrany
-rozvádzač DC RH FVZ + istenia a ochrany

-kabeláž pre striedavý prúd (AC)

-Nosná konštrukcia

Administratíva fotovoltickej elektrárne
Pri realizácii FVZ na kľúč našou spoločosťou je kompletná administratívna činnosť pr distribučnú spol. ZSDIS, SSE-D, VSD a SIEA + URSO v našej réžii.

Fotovoltika na Slovensku

Prehľad o energii slnečného žiarenia pre Slovensko
energia slnecneho ziarenia na slovensku

 

FV moduly sa najčastejšie montujú pri optimálnom sklone (na Slovensku 34o – 37o) s južnou orientáciou, s cieľom maximalizovať energetický zisk zo slnečného žiarenia. Najvhodnejšie klimatické podmienky má juh podunajskej nížiny, menej priaznivé Kysuce, Orava a Nízke Beskydy. FV moduly sa montujú aj vertikálne, ako obkladový materiál na fasády budov, ich nevýhodou však je nižší príkon slnečného žiarenia. Väčšie slnečné elektrárne využívajú sledovacie systémy (tracking systems), ktoré maximalizujú príkon slnečnej energie natáčaním FV modulov v smere pohybu slnka počas celého dňa.

Čo je v cene dodávky na kľúč?:

-predpredajné poradenstvo

-projektová dokumentácia

-materiál(nákup, dodanie)

-komplet montáž a elektroinštalácia

– RH FVZ rozvádzače s kompletnou výzbrojou

– revizia a odovzdanie diela

-kompletná admin. činnosť pre DS, SIEA a URSO

Postup pri budovaní fotovoltaickej elektrárne

1.) Požiadajte nás o bezplatnú úvodnú cenovú ponuku.

2.) Spätne Vám zašleme vypracovanú ekonomicko technickú cenovú ponuku.

3.)Čo najkratšom možnom čase podáme žiadosť o pripojenie do distribučnej siete.
Ak sa rozhodnete pre realizáciu FVZ našou spoločnosťou, spoľahlivo a bez starostí vybaví všetko za vás. (od Vás budeme len potrebnú súčinnosť v priebehu celého procesu (podpisy, doloženie potrebných dokumentov…).

4.) Záväzná objednávka, vypracovanie projektovej dokumentácie, energetický posudok…

5.) Výstavba solárnej elektrárne. (Samotná montáž FVE na rodinných domoch trvá 3-4 dni) Následne revízia elektro-zariadenia…

6.) Pripojenie k distribučnej sieti(uzatvorenie zmluvy o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy), uvedenie FVE do bežnej prevádzky a požiadanie ÚRSO o vydanie potvrdení o pôvode.

7.) Monitoring a správa solárnej elektrárne, záručný a pozáručný servis po celú dobu prevádzky…

Financná podpora štátu pre fotovoltaiku a solárne systémy?

Áno vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Prostriedky vyčlenené pre 1. a 2. kolo projektu boli rezervované pre už vydané poukážky. O ďalšie poukážky sa bude dať požiadať až v 3. kole, ktoré bude otvorené v 2. štvrťroku 2016.

 

Poskytovanie pomoci sa riadi všeobecnými podmienkami podpory a osobitnými podmienkami konkrétneho kola. Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu zariadení, ktoré splnili technické podmienky, a zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho montáž. Registrácia zhotoviteľov bola otvorená v novembri. Zoznam zhotoviteľov bude zverejnený po podpise zmlúv o preplácaní poukážok.

AKÉ ZARIADENIA SÚ PODPOROVANÉ?

–  malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

  • slnečné kolektory
  • kotly na biomasu
  • tepelné čerpadlá

DOMÁCNOSTI

Žiadosť o poukážku

Ak by si domácnosť nechala nainštalovať s rovnakým výkonom iné konkrétne oprávnené zariadenie, ako je uvedené na poukážke, bude poukážka preplatená?

Inštalované, teda dodané a uvedené do prevádzky, musí byť to zariadenie, na ktoré bol poskytnutý príspevok, teda zariadenie uvedené na poukážke. Pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky bude posudzovaná zhoda medzi poukážkou a faktúrou za inštalované zariadenie. Ak údaje nebudú totožné, poukážka nebude preplatená. V prípade, že domácnosť plánuje realizovať inštaláciu s iným zariadením, je nevyhnutné požiadať o vydanie novej poukážky.

Je možné, aby si domácnosť nechala nainštalovať viac kusov z fotovoltických panelov, prípadne solárnych kolektorov rovnakého typu, ako je uvedené na poukážke? Môže byť v tomto prípade výška poukážky zvýšená?

Výkon v žiadnom prípade nemôže byť nižší, ako je uvedené na poukážke.  Nainštalované  musia byť vždy také zariadenia, aké sú uvedené na poukážke. Už pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky bude posudzovaná zhoda medzi poukážkou a faktúrou za inštalované zariadenie. V prípade inštalácie fotovoltických panelov a solárnych kolektorov, môže zákazník zvýšiť výkon inštalovaného zariadenia rozšírením systému o počet kusov nad rámec tých, ktoré sú uvedené na poukážke. Aj keď sa výkon zvýši, výška pôvodnej poukážky nebude podľa neho prehodnocovaná.

Môže si domácnosť potom, čo odovzdá poukážku zhotoviteľovi, vyžiadať poukážku spať? Zostane poukážka platná?

Domácnosť si uplatňuje poukážku u zhotoviteľa po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom alebo pri podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Ak chce domácnosť po podpísaní zmluvy so zhotoviteľom poukážku uplatniť u iného zhotoviteľa, vzťah s pôvodným zhotoviteľom sa riadi uzatvorenou zmluvou o inštalácii zariadenia. Ak sa domácnosť so zhotoviteľom dohodne o vrátení poukážky, v lehote 30 dní od vydania poukážky  umožňuje informačný systém zhotoviteľovi, ktorý má konkrétnu poukážku zarezervovanú, rezerváciu zrušiť a vrátiť poukážku domácnosti. Tá ju musí čo najskôr predložiť novému zhotoviteľovi tak, aby ju mohol v systéme rezervovať počas 30 dní od dátumu uvedeného na poukážke. Po 30 dňoch od dátumu uvedeného na poukážke sa poukážka, pre ktorú bola zrušená rezervácia  stane neplatnou.

Ak domácnosť po 30 dňoch od vydania poukážky zistí, že zariadenie, ku ktorému si už uplatnila poukážku u zhotoviteľa, nechce alebo nebude môcť inštalovať, je možné poukážku zrušiť skôr ako uplynie 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke?

Poukážku je možné zrušiť na podnet zo strany domácnosti, zhotoviteľa alebo SIEA za podmienok vymedzených Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami a zmluvou s domácnosťou alebo zmluvou so zhotoviteľom. Ak si už domácnosť poukážku uplatnila u zhotoviteľa a podpísala s ním zmluvu o inštalácii zariadenia, musí si byť vedomá možných záväzkov, ktoré jej vyplývajú zo zmluvy so zhotoviteľom. Ak sa objavia okolnosti, kvôli ktorým chce domácnosť ukončiť platnosť poukážky, môže požiadať zhotoviteľa o zrušenie jej rezervácie. Ak zhotoviteľ ešte nepožiadal o preplatenie, môže zrušiť na podnet domácnosti rezerváciu poukážky priamo prostredníctvom informačného systému, poukážka sa tak stane neplatná. Poukážka sa stáva neplatnou automaticky v prípade, ak zhotoviteľ do 6 mesiacov od dátumu vydania poukážky nepožiada o jej preplatenie.

Je podaním žiadosti o novú poukážku na rovnakú technológiu tá predošlá automaticky zrušená?

Novou žiadosťou o poukážku sa automaticky zruší predchádzajúca poukážka iba v prípade, že proces podávania žiadosti nebol ukončený. Po vyplnení formuláru žiadosti je odoslaná na e-mailovú adresu žiadateľa správa. Aby mohla byť zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia a poukážka pripravená, je potrebné potvrdiť záujem o vydanie poukážky kliknutím na odkaz vložený v e-mailovej správe  do 24 hodín od požiadania o vydanie poukážky. Ak vtedy žiadateľ chce opraviť údaje v žiadosti, odkaz „POTVRDIŤ“ v mailovej správe treba ignorovať a je možné vyplniť novú žiadosť. Ak však uvedený odkaz v e-mailovej správe žiadateľ potvrdí, podať novú žiadosť o vydanie poukážky na ten istý druh zariadenia  je možné najskôr po uplynutí 30 dní. Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia ukončené a poukážku žiadateľ nevyužil, požiadať o poukážku môže v ďalšom kole.

Dokedy od vydania poukážky musí byť inštalácia zrealizovaná?

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a podľa platných Všeobecných podmienok zároveň musí byť inštalácia ukončená v 2. kole do 4 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. V prvom kole je to 6 mesiacov. V rovnakej lehote je zhotoviteľ povinný predložiť poukážku na preplatenie SIEA.

Domácnosť má tak mesiac od dátumu vydania poukážky na to, aby si vybrala zhotoviteľa, uzatvorila s ním zmluvu a odovzdala mu poukážku. Zhotoviteľ následne  môže poukážku  elektronicky “rezervovať” prostredníctvom informačného systému Zelená domácnostiam v lehote uvedených 30 dní. Inštalácia musí byť zrealizovaná a žiadosť o preplatenie poukážky podaná najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke. Ak si domácnosť nechá uplatnenie poukážky na posledný deň, potom má zhotoviteľ maximálne  5 mesiacov na to, aby inštaláciu riadne ukončil a požiadal o preplatenie poukážky.

Dokedy má domácnosť podpísať zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je poukážka?

Domácnosť môže zmluvu podpísať aj ihneď po doručení. Najneskôr musí byť zmluva podpísaná v deň uplatnenia poukážky zhotoviteľom, teda v deň, keď zhotoviteľ poukážku „zarezervuje“ v informačnom systéme. Dátum podpisu zmluvy zhotoviteľ uvádza pri rezervácii poukážky a na základe tohto dátumu SIEA zverejňuje zmluvu s domácnosťou v centrálnom registri zmlúv. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený. Osvedčenie podpisu SIEA  overuje a považuje za podmienku platnosti  uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí príspevku.

Musia byť podpisy na čestných vyhláseniach, ktoré dostala domácnosť spolu so zmluvou o využívaní zariadenia, úradne overené?

Nie, čestné vyhlásenia sú súčasťou zmluvy, podpis na nich nemusí byť úradne overený. Stačí, ak je úradne overený podpis na samotnej zmluve. Pravdivosť čestných vyhlásení môže SIEA kedykoľvek kontrolovať.

Na čo slúžia kontaktné údaje uvedené v žiadosti o poukážku?

Na e-mailovú adresu v kontaktných údajoch je pri podávaní žiadosti o poukážku zaslaná elektronická správa s odkazom, prostredníctvom ktorého sa potvrdzuje záujem o poukážku. Bez potvrdenia záujmu nie je žiadosť ukončená. Na adresu (okres, obec, ulica a popisné číslo) zadanú v kontaktný údajoch je doručená zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia s poukážkou. Uvedená e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo slúžia na komunikáciu s domácnosťou.

Môže byť ako kontaktná osoba namiesto oprávneného žiadateľa uvedený niekto iný?

Áno, ako kontaktná osoba môže byť uvedený aj niekto iný ako žiadateľ. Po vyplnení mena kontaktnej osoby je nutné v žiadosti výberom z predpísaných možností spresniť, či je to vlastník, spoluvlastník, zákonný zástupca alebo splnomocnenec. Ak domácnosť zverí úlohu kontaktnej osoby splnomocnencovi, mala by sa uistiť, že splnomocnenec jej dôveru nezneužije a bude k dispozícii počas celého obdobia platnosti zmluvy. Kontaktné údaje ako adresa, e-mailový a telefonický kontakt v žiadosti neslúžia len na účel doručenia zmluvy s poukážkou, ale môžu byť využité aj v budúcnosti, napríklad v prípade kontroly.

Môže byť kontaktnou osobou zhotoviteľ?

O tom, kto bude uvedený ako splnomocnenec, rozhoduje domácnosť a za uvedené rozhodnutie nesie aj plnú zodpovednosť. V projekte Zelená domácnostiam je oprávneným žiadateľom domácnosť, ktorá má v rámci svojho postavenia vychádzajúceho zo Všeobecných podmienok a zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia určené  práva a povinnosti, ktoré musí dodržiavať. Zodpovedná za ich plnenie je teda domácnosť, nie zhotoviteľ. Projekt Zelená domácnostiam je pripravený  tak, aby administratívnych povinností pre domácnosť bolo minimum, preto nie je žiadny zjavný dôvod, aby domácnosť ako kontaktnú osobu uvádzala zhotoviteľa.

Ak je v kontaktných údajoch v žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia uvedený splnomocnenec, musí mať úradne overené splnomocnenie? Kedy sa bude takéto splnomocnenie predkladať?

Kontaktná osoba bez splnomocnenia nemôže žiadateľa – domácnosť  zastupovať, ani konať v jeho mene. Ak chce žiadateľa akokoľvek zastupovať v právach a povinnostiach podľa zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, musí na tento účel mať splnomocnenie s úradne overeným podpisom. Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky je originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúca oprávnenosť osoby zastupujúcej žiadateľa. Teda splnomocnenie je potrebné v tom prípade, že za žiadateľa (vlastník rodinného domu, spoluvlastník v bytovom dome) žiada splnomocnená osoba. Tento doklad doručí spolu so žiadosťou o preplatenie poukážky zhotoviteľ.

Čo musí splnomocnenie od domácnosti obsahovať?

Splnomocnenie  je potrebné pripraviť v zmysle Občianskeho zákonníka, a teda je nevyhnutné, aby spĺňalo základné náležitosti upravené týmto predpisom. Z tohto dôvodu je nutné, aby samotné splnomocnenie obsahovalo údaje o tom, kto je splnomocniteľom (vlastník nehnuteľnosti), jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, údaje o tom, kto je splnomocnencom (osoba oprávnená konať v mene splnomocniteľa) a jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia. Tiež je žiaduce uviesť rozsah v akom je splnomocnenec oprávnený konať v mene splnomocniteľa, t.j. presne vyšpecifikovať právne úkony, na ktoré bude splnomocnený (či len na podpis zmluvy, alebo aj iné úkony s tým spojené). Podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený a na splnomocnení musí byť uvedený aj dátum, kedy bolo udelené.

Môže žiadosť za žiadateľa vyplniť niekto iný?

Pri vypĺňaní formulára žiadosti oprávnený žiadateľ potvrdzuje, že sú mu známe podmienky a vo viacerých prípadoch musí vyhlásiť, že podmienky spĺňa. Očakáva sa preto, že žiadosť vyplní samotný žiadateľ. Ak potrebuje pri vypĺňaní pomôcť, sú mu k dispozícii aj konzultanti SIEA. Je  na jeho rozhodnutí, či využije iný postup, musí si však byť vedomý možných dôsledkov.

Je možné po podaní kompletnej žiadosti niečo v žiadosti alebo v zmluve upraviť? Napríklad, ak domácnosť pri vypĺňaní zmluvy urobila zjavnú chybu v údajoch, ktoré sa preniesli aj do zmluvy.

Odpoveď závisí od charakteru a rozsahu chyby. Konkrétne prípady je vždy nutné prekonzultovať s pracovníkmi SIEA. V zásade platí, že opravovať je možné len zjavné chyby, ktoré nemenia význam zmluvy. Opraviť možno napríklad preklep v mene žiadateľa, prípadne je možné doplniť zjavne chýbajúcu časť adresy. V žiadnom prípade nie je možné meniť údaje o technickej špecifikácii zariadení, ani číslo listu vlastníctva  ani inak nahrádzať už zadané údaje.

Hodnota poukážky na inštaláciu zariadenia, respektíve hodnota oprávnených výdavkov uvedená na faktúre sa posudzuje zo sumy bez DPH, alebo s DPH?

Celkové oprávnené výdavky sú výdavky vrátane  DPH.

Pri vypĺňaní žiadosti je možnosť označiť, že žiadosť sa týka novostavby rodinného domu. Čo je považované za novostavbu?  

Novostavbou sa na účely projektu Zelená domácnostiam rozumie rodinný dom, pre ktorý nebolo vydané súpisné číslo a/alebo nie je v čase podania žiadosti zapísaný na liste vlastníctva ako rodinný dom, ale ako rozostavaná stavba.

Ak je na liste vlastníctva uvedená manželka v jednom riadku s manželom, je považovaná za spoluvlastníka a treba uvádzať aj jej údaje?

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov žiadajú o poukážku spoločne. To, že je na liste vlastníctva uvedená aj manželka znamená, že je spoluvlastníkom bez vymedzeného podielu.

Uprednostňujúce podmienky

Pri podávaní žiadosti má domácnosť uviesť či spĺňa uprednostňujúce podmienky. Na základe čoho boli stanovené a v akých prípadoch ich domácnosť spĺňa?

Uprednostňujúce podmienky zohľadňujú usmerňujúce zásady výberu projektov, ktoré vyplývajú z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Priority pre podporu projektov zo štvrtej prioritnej osi sú úspory energie, teplo z OZE, elektrina z OZE spotrebovaná najmä v mieste výroby. Tento postup je dodržaný  aj pri uprednostňujúcich podmienkach projektu Zelená domácnostiam, ktoré sú uvedené vo Všeobecných podmienkach v bode E.5. Najvyššou prioritou je podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na úsporu energie, ako napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie parametrov nízkoenergetického domu. Pri takýchto budovách je splnený predpoklad, že  zariadenie na výrobu tepla bude mať nižší inštalovaný výkon, a teda nebude zbytočne predimenzované. Druhou prioritou je podporiť zariadenia na výrobu tepla v lokalitách, kde nie je sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom. Tretia priorita sa vzťahuje na zariadenia na výrobu elektriny, pri ktorých sa uvažuje s akumuláciou vyrobenej elektriny. Tým sa vytvára možnosť spotrebovať čo najväčšie množstvo elektriny priamo v mieste jej výroby.

Môže domácnosť označiť, že spĺňa všetky tri uprednostňujúce podmienky?

Pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky má domácnosť možnosť označiť iba splnenie uprednostňujúcich podmienok týkajúcich sa zvoleného druhu zariadenia. . Iné uprednostňujúce podmienky sú pri výrobe tepla (slnečných kolektoroch, tepelných čerpadlách a kotloch na biomasu) a iné pri elektrine (fotovoltické panely). Ak v žiadosti domácnosť označí, že spĺňa konkrétne uprednostňujúce podmienky, k doručenej zmluve budú priložené iba predmetné čestné prehlásenia, ktoré musí zástupca domácnosti podpísať

Kedy a akým spôsobom má žiadateľ o príspevok preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla a preukázaných opatrení zameraných na zníženie spotreby energie?

Pri podaní žiadosti o vydanie poukážky žiadateľ potvrdzuje vykonanie opatrení čestným vyhlásením, ktoré doručí SIEA zhotoviteľ spolu s ostatnými prílohami pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky. Preukázať splnenie uprednostňujúcej podmienky bude nevyhnutné pre domácnosť pri kontrole inštalácie zo strany SIEA alebo iných kontrolných inštitúcií. Splnenie podmienky je možné preukázať napr. certifikátom budovy, ak bol vydaný, fotografiami a faktúrami pri výmene okien, faktúrami za dodanú energiu (palivo) v období pred a po realizácii opatrení na úsporu energie a pod. Nepreukázanie splnenia uprednostňujúcej podmienky môže mať za následok nepreplatenie poukážky z dôvodov poskytnutia nepravdivých alebo chybných údajov.

Považujú sa za splnenie uprednostňujúcej podmienky pri podpore zariadení na výrobu tepla v budovách aj opatrenia realizované v minulosti, prípadne aj opatrenia, ktoré domácnosť zrealizuje až po vydaní poukážky?

Za splnenie uprednostňujúcej podmienky týkajúcej sa úspor energie pri výrobe tepla sa považujú preukázané opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie, ktoré boli zrealizované v minulosti, ale aj tie, ktoré domácnosť plánuje realizovať ešte pred inštaláciou zariadenia. Rozhodujúce je, či je na základe vykonaných opatrení postačujúci nižší výkon zariadenia na výrobu tepla, ako by bol potrebný bez realizácie týchto opatrení.

Ak žiadateľ v žiadosti označí, že uprednostňujúcu podmienku spĺňa, čo sa stane ak kontrola zistí, že to tak nie je? 

Domácnosť podpisom  zmluvy, ktorú obdrží spolu s poukážkou, vyjadruje súhlas  s výkonom kontroly. Ak bude v prípade danej zmluvy vykonaná kontrola,  pri kontrole bude aj overované, či boli tieto opatrenia naozaj vykonané a či domácnosť nepredložila nepravdivé čestné vyhlásenie. V prípade zistenia predloženia nepravdivého alebo pravdu skresľujúceho čestného vyhlásenia sa domácnosť dopustí porušenia základných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia.


Legislatíva:
Zákony

Zákon o energetike — 656/2004 Z. z. (doc)

Zákon o regulacii sieťových odvetví.doc

Smernice EU

Smernica 2001/77/ES o podpore elektriny vyrábanej z OZE

 

Smernica 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave

Materiály schválené vládou

Správa o pokroku vo využívaní OZE

Koncepcia využívania OZE
Koncepcia využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely

Práva a povinnosti výrobcu elektriny

Kocmunda

Website: